जातिहरु

मन्हुआ

यो म्यानहुआमा कुनै माa्गा छैन - म Gen्गा विधाहरू